CUAB – Cavena Utveckling AB, företaget bakom Henrik Mattsson

Vi har sedan starten 1999, fått förtroendet att utbilda och coacha hundratusentals människor från tusentals olika företag och statliga verksamheter. Deltagarna har representerats av både anställda med allehanda befattningar och personer i ledande ställning. Vi har fått en fantastisk respons på vårt arbete och det tycker vi naturligtvis känns jättekul. I takt med den ökande efterfrågan ökar också förväntningarna på oss och det är en stimulerande utmaning som vi avser att förvalta efter bästa förmåga! Vi är måna om att de människor vi coachar och utbildar ska få med sig konkreta verktyg för att utveckla och optimera sig själva.

CUABs nuvarande verksamhet har två huvudsakliga inriktningar:

1. Kompetens- och personutvecklande utbildningar/ workshops

Vi tillhandahåller och genomför ca 200 uppdrag/år inom följande kompetensområden: kundrelationer, bemötanden, personlig service, kommunikation, konflikthantering, personlig utveckling och personligt ledarskap.

2. Individuell Livsfärdighetsutveckling

Några av oss arbetar med individer och mindre grupper som av olika skäl känner ett behov av en professionell samtalspartner. Våra kompetensområden vi använder här är coaching, NLP, sorgbearbetning och mental träning.

Vår samlade kompetensportfölj består av följande kunskapsområden och kompetensbeskrivningar: beteendevetenskap, psykologi, psykiatri, konflikthantering, kommunikation, NLP, mental träning, Personal mastery, Advanced Leadership, ICC-coaching och sorgbearbetning.

CUAB ägs och drivs av Henrik Mattsson tillsammans med Jonna Mattsson, men består också av föreläsarna Eric Thyrell och Simon Bengtsson-Tibblin.

cuab_logo

Filosofi, Metodik och Värdegrunder

Vi betraktar alltid våra kunder som experterna. Vår styrka ligger i att vi skapar en kontext där deltagaren bereds möjligheter att utvecklas som person och i sin förmåga genom att själv upptäcka sina styrkor och svagheter. Med vår slogan ”Högre insikt – bättre utsikt” vill vi förmedla att vi alla bär på styrkor, rädslor och övertygelser som vi är omedvetna om. Genom att upptäcka dessa bereds vi möjligheter att förstärka och utveckla det vi uppskattar hos oss själva och är bra på, samt utmana och förändra det som begränsar oss. Vi tror att vi alla gör det bästa vi kan utifrån den rådande kontexten. Genom att förändra kontexten kan vi komma åt alla de resurser vi redan har och behöver för att skapa en förändring i en mer önskvärd riktning.

Metodik

Ett ljus som tänds av någon annan brinner sällan länge! Vår uppgift är att så fort som möjligt göra oss själva överflödiga. Inte oumbärliga. Deltagarna ska utveckla sig själva. Vi skapar bara kontexten. När vi genomfört ett lyckat uppdrag ska deltagarna ha en känsla som säger; ”Det var vi själva som gjorde det!” Vår metodik går därför ut på att göra kortare punktinsatser med tex föreläsningsavsnitt som varvas med praktiska övningar och moment. Vissa övningar är designade för att skapa insikt. Andra är till för att underlätta kunskapsöverföringen så att deltagaren kan omsätta sina kunskaper i praktiken. Varje punktinsats vi gör med deltagarna kommer innehålla uppgifter, utmaningar och praktiska färdigheter att sedan träna på i sin vardag.

Värdegrunder

CUABs värdegrunder är Professionalism, Kompetens och Vinn/Vinn.

Professionalism för oss innebär att vi alltid ska göra vårt bästa och hela tiden sträva efter att bli ännu bättre. Vidare innebär det att bara åta oss uppdrag som vi har rätt och tillräcklig kompetens för. När uppdragsbeskrivningen kräver något som vi inte är säkra på att vi kan leverera ska vi hjälpa kunden att få kontakt med någon annan professionell aktör som har kompetensen som efterfrågas. Detta utan några krav på ekonomisk kompensation. Vi ska hålla en öppen, ödmjuk och generös profil. För vår professionalism blev vi stolta mottagare av Confex hederspris 2007.

Kompetens är vår produkt. Kunskap är inte makt. Kunskaper omvandlade till färdigheter som tar dig till önskat resultat är makt. Med andra ord, kompetens är makt!

Vinn/Vinn är vår intention och strävan i allt vi gör. Att anlita oss ska vara en investering som ger avkastning, inte en kostnad. Vinn/vinn filosofin präglar också vårt budskap i våra utbildningar.