Utbildningar

Jag håller gärna både föreläsningar och utbildningar. Vad är då skillnaden?

Utbildningsformatet är dels lite mer tidskrävande än föreläsningar och förutsätter även att gruppen är färre till antalet (max 30 pers åt gången) medan föreläsningsformatet fungerar oavsett gruppstorlek. Vid en föreläsning har vi snävare tidsramar (ca 1- 2 timmar är vanligt) vilket innebär att det begränsar inslag av interaktion och praktiska övningar för deltagarna. Utbildningsformatet innebär därför mer inslag av interaktion, praktiska övningar och diskussioner.

Här ser ni ett axplock på teman och rubriker som jag ofta anlitas för. Självklart gör jag även behovsanpassade föreläsningar och utbildningar. Välkommen att ta kontakt med mig för att diskutera era specifika behov och önskemål. Skulle jag inte ha den kompetens som ni efterlyser så hjälper jag er gärna att få kontakt med någon kollega som bättre stämmer in på den profilen.

SÅ HANTERAR DU KONFLIKTER & BESVÄRLIGA PERSONER I ARBETSLIVET
– En heldagkurs med Henrik Mattsson & Mi Ridell i samarbete med Skillspartner.

En mycket uppskattad, inspirerande och lärorik kurs om proaktiv kommunikation och konflikthantering. Den här kursen finns både som en öppen kurs för alla att kunna anmäla sig till på de orter som vi besöker och som en kurs att boka till er arbetsplats där innehållet anpassas mer efter era specifika utmaningar, önskemål och behov.

läsmer


TALA SÅ ATT DET KÄNNS!
– En 4-dagars workshop i scenframställning av och med Henrik Mattsson & Lasse ”Brandmannen” Gustavson

”Jag är en kursknarkare av rang, men Tala så det känns! överglänser alla tidigare utbildningar jag tagit del av. Endast superlativ kan beskriva dagarna i Göteborg och de briljanta pedagogerna.” – Jennie Nilsson, egen företagare

Tala så det känns! är en praktisk utbildning i talarkonsten som är utformad att passa alla som vill bli en skickligare talare oavsett syfte eller tidigare erfarenhet. Varje utbildning är dynamisk och utformas utifrån varje deltagares egen målbeskrivning med att gå kursen. Det gör att vi kan ha en väldigt erfaren föreläsare i samma grupp som en helt oerfaren utan att det på något vis hämmar någon. Vi är väldigt stolta över att Tala så det känns! fått högsta betyg av samtliga våra kursdeltagare.

läsmer

SAMSPEL, UTSPEL OCH FRISPEL
– Om utmaningar och redskap för att skapa och bibehålla en framgångsrik samarbetskultur

Att arbeta tillsammans ställer krav på att varje individ bidrar till gruppens och organisationens bästa. Ett gott samarbete präglas av hög relationskvalitet baserat på öppenhet, ansvarstagande, respekt och omtanke. Tydlig rollfördelning och ett gott kommunikationsklimat är också viktiga ingredienser för att skapa en bra samarbetskultur. Vinsterna med att investera i att öka samarbetskulturen är många. Ökad effektivitet, arbetsglädje, individuell utveckling, organisationsutveckling, relationsutveckling är bara några exempel på vinster som är direkt knutna till samarbetskvalitén.

Under den är utbildningen söker vi bla annat svar på frågor som; Arbetar ni tillsammans eller bara samtidigt och på samma arbetsplats? Vad är skillnaden på empati & sympati och varför är den skillnaden viktig att förstå? Vad är skillnaden mellan att ha en konflikt och att vara oense? Vilka spelregler ska användas och vad gör vi när vi bryter mot dem?

MAN MÅSTE VÄL FÅ SÄGA VAD MAN TYCKER?!
– Om utvecklande feedback och proaktiv kommunikation

En workshop där vi går djupare och mer metodiskt fram på samma tema som i föreläsningen ”Som man ropar får man svar”. Det snabba informationsflödet som råder idag medför ett större ansvar och ställer högre krav på såväl sändare som mottagare. Med snabbare informationsflöde ökar risken för feltolkningar och missförstånd, vilket i sin tur kan få ett högt pris. Uppskattningar säger tex att mer än 70% av alla konflikter handlar om hjärnspöken och missförstånd. Inte sällan leder dessa ”pseudokonflikter” vidare till osämja, vi och dom kulturer, trakasserier, mobbing och i förlängningen även sjukskrivningar, omplaceringar, förlorade affärer osv.

Här får du bla insikter om ditt eget språkmönster och hur det påverkar andra. Vi belyser vanliga fallgropar och misstag när vi ska ge återkoppling av en händelse och du får med dig konkreta verktyg för verkningsfull och effektiv feedback och mer där till.

KLART FÖR DRABBNING!

– Om att förebygga och hantera konflikter för yrkesgrupper som kan möta hot & våld i sitt yrkesutövande.

Den här utbildningen inriktar sig på vad vi kallar för ”verbalt och mentalt självförsvar” och är speciellt anpassad för er som i er yrkesroll av olika skäl löper en uppenbar risk för att bli utsatta för hot och våld. 9 av 10 våldsincidenter föregås av ordväxling som har gått snett. Det är alltså sällan som det smäller utan förvarning, så utbildningen inriktar sig till stor del på taktisk kommunikation och att utveckla sin förmåga att läsa av signaler. Förmågan till att ta kloka beslut och tillämpa sina kommunikativa färdigheter i laddade situationer står i direkt relation till vår mentala balans, varför vi även inriktar oss på det mentala.
Kontakta oss för ett fullständigt program eller för att diskutera just ert specifika behov i ämnet.

KONFLIKTHANTERING FÖR KROG/RESTAURANG/VAKTER
– krävande gäster och besvärliga situationer på krogen, att tillämpa alkohollagen i praktiken.

Den här utbildningen är framtagen specifikt för bar- och restaurangpersonal och syftar till att målgruppen får lära sig praktiska färdigheter i att förebygga och hantera besvärliga situationer som kan uppstå i samband med avvisanden. Innehåll och metodik utvecklades inom ramen av ett vetenskapligt projekt som har visat på mycket positiv effekt.

läsmer